خیریه همسایه آفتاب

کمک آنلاین

شماره کارت:
۶۰۳۷-۶۹۱۹-۹۰۲۴-۰۲۶۹

شماره حساب:
۰۲۱-۴۱۱۵۶۱۵۰-۰۳

شماره شبا:
۶۲۰۱-۹۰۰۰-۰۰۰۰-۲۱۴۱-۱۵۶۱-۵۰۰۳

جهت پرداخت آنلاین مبلغ دلخواه خود را وارد کنید.